achtergrondplaatje

Overlastbeheersing

De laatste jaren worden steeds meer publieke taken en verantwoordelijkheden vanuit de centrale overheid overgeheveld naar de gemeente. Daarbij moet steeds meer gebeuren met minder geld. Zo wordt van gemeenten onder andere verwacht dat ze:

  • (maatschappelijke) opvang bieden aan burgers die dat nodig hebben;
  • nazorg bieden aan (ex-)gedetineerde burgers;
  • intensieve re-integratietrajecten aanbieden;
  • schuldhulpverlening bieden.

 

Het doel van al deze maatschappelijke diensten is om individuele burgers duurzaam te laten participeren in de samenleving, zodat overlast wordt beperkt. De interventies staan daarbij in het teken van brede maatschappelijke doelen: veiligheid, rechtvaardigheid, slachtofferzorg en resocialisatie.

 

Werkt het ook?

De meeste probleemburgers hebben te maken met multi-problematiek. Dat betekent dat er vaak meerdere interventies tegelijkertijd nodig zijn. In de praktijk worden die interventies fragmentarisch en door veel verschillende partijen aangeboden. De hulpverlening is daardoor niet alleen langdurig maar vaak ook onvoldoende op elkaar afgestemd. Daardoor blijven duurzame resultaten uit. Daarnaast gaat een persoonsgerichte benadering vaak voorbij aan de context waarin de overlast wordt veroorzaakt en beleefd, namelijk als groepsgedrag.

 

Een ander belangrijk probleem is dat gemeenten vaak maar weinig handhavingsmiddelen – maatregelen en preventieve sancties – tot hun beschikking hebben. Ook ontbreekt vaak een duurzame integrale gemeentelijke visie op overlastbeperking.

 

Wat maakt ons anders?

Onze uitganspunten

Waarom en hoe?

Onze doelgroep